Loading...

 • 21 Jul, 2024

Dansk Indfødsret

Dansk Indfødsret

Vi er de eneste i Danmark der har undervisningsmateriale i en App til Dansk Indfødsrets. Indfødsret er det samme som statsborgerskab eller statsborgerret.

Indfødsret er et andet ord for statsborgerskab eller statsborgerret, det har den samme betegnelser for den juridiske tilknytning. Har du dansk indfødsret, har du ret til et dansk pas.

Hvis man ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring som tidligere dansk statsborger, kan man i søge om dansk statsborgerskab ved lov.
Det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.
Men du skal stadig opfylde en række betingelser for naturalisation

 •  Tidsubegrænset opholdstilladelse i minimum 2 år.
   Hvis man er nordisk eller tidligere dansk statsborger, er man undtaget fra denne betingelse.
 •  Man skal og vil overholde dansk lovgivning, herunder grundloven, og at man vil respektere grundlæggende danske værdier
 •  Du kan ikke blive optaget på et lovforslag, hvis du er idømt betinget eller ubetinget fængsel samt dømt for vold mod børn eller for  seksualforbrydelser.
 •  Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige.
   Kontrolafgifter til trafikselskaber på 3000 kr. eller derover.
   Bøder til politiet.
   Skatter og øvrige afgifter.
   Børnebidrag eller daginstitutionsbetaling.
   Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte eller boligindskudslån.

   De andre kriterier og betingelser for at få dansk statsborgerskab, skal du opfylde en række betingelser, vedrørende  selvforsørgelse, beskæftigelse, ophold, danskkundskaber.
   
 •  En personer som er gift med en dansk statsborger, kan få dansk statsborgerskab efter 6-8 års uafbrudt ophold afhængig af  ægteskabets varighed.
  Ægteskabet i mindst 3 år: Kan man få dansk statsborgerskab efter 6 års uafbrudt ophold
  Ægteskabet i mindst 2 år: Kan man få dansk statsborgerskab efter 7 års uafbrudt ophold
  Ægteskabet i mindst 1 år: Kan man få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold

 

 • Du skal opfylder beskæftigelseskravet og man skal kunne forsørge sig selv.
  Du må ikke må have modtaget hjælp efter lov inden for de seneste 2 år. Såsom kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, revalideringsydelse.
  Førtidspension eller folkepension, er ikke en hindring for at få dansk statsborgerskab.
  Du skal have været i fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i et omfang, der svarer hertil inden for de sidste 4 år.
  Dette forstås ved arbejde i mindst 120 timer om måneden, ferie bliver også medregnes som fuldtidsbeskæftigelse. Vær opmærksom at uddannelse ikke tæller som beskæftigelse.
  Job med løntilskud, uddannelse, ulønnet arbejde, vikar opfylder ikke betingelsen for beskæftigelseskravet.
    
    
 • Man skal som hovedregel have bestået 
  Prøven i Dansk 3 eller folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangseksamen med et karaktergennemsnit på mindst 02 eller studentereksamen, hhx, htx, eux
 • Prøve i Dansk 2
  Hvis du ikke har modtaget hjælp fra det offentlige i en periode på sammenlagt mere end 3 måneder i de seneste 9 år, er det nok med prøven i Dansk 2.


Hvis du under dit ophold i Danmark har haft længevarende opholdsafbrydelser eller regelmæssigt eller ofte rejser til udlandet, kan det have betydning for, om du opfylder opholdskravet.

 •  Børn
   Børn der er indrejst i Danmark, inden de fyldte 15 år, kan få dansk statsborgerskab, når de er fyldt 18. Det er en betingelse, at  eventuel uddannelse under opholdet i Danmark har været af dansk karakter.
   
   Er et barn født fra og med d.1.juli 2014 får barnet automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren, moren eller  medmoren er dansk. 
   For børn født før denne dato vil det afhænge af den lov, der var gældende, da barnet blev født.
   
   Et barn kan som udgangspunkt kun blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som  biperson – det vil sige sammen med en af barnets forældre.
   
   Hvis begge forældre er udenlandsk statsborger, vil det som udgangspunkt være til hinder for, at et barn ansøger om dansk  indfødsret.

 

 • At være Dansk

Det danske pas er et symbol på, at man er statsborger i Danmark. som
Dansk statsborger har man ret til at stemme ved folketingsvalg, og retten til at modtage sociale ydelser
såsom SU og kontanthjælp, det indebærer også at man pålægges pligter som værnepligt.
Danmark er forpligtet til at udøve dig diplomatisk beskyttelse.

Du kan godt blive frakendt dit danske statsborgerskab, hvis du dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens såsom landsforræderi eller andre forbrydelser mod statens sikkerhed, eller har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger da du fik dit danske statsborgerskab.