Loading...

  • 21 Jul, 2024

Betingelser for folkepension

Betingelser for folkepension

Kan alle danske statsborgere få folkepension? og hvad er betingelser for folkepension med dansk indfødsret?

Betingelser for folkepension for dansk indfødsret

Folkepension kan udbetales til personer, der har nået folkepensionsalderen, som i dag er 68 år. Hvis man skal tilkendes dansk pension, er der nogle grundlæggende betingelser der skal være opfyldt.

Efter pensionsloven §2
Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.   
Stk. 2. Dette gælder dog ikke:
1. Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen.
2. Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven.

Er retten til folkepension betinget af, at man skal have dansk indfødsret altså dansk statsborgerskab.  
Man skal have fast bopæl i Danmark mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.  
Hvis man ikke opfylder disse betingelser har man ikke krav på Folkepension.

Hvis ens ægtefælle fik opholdstilladelse efter udlændingelovens §7 eller §8  
ligestilles det med dansk indfødsret. Det er ikke afgørende hvorvidt man betaler ATP, men bopælstiden.

§7   
Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til en udlænding, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951.  
Stk. 2. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til en udlænding, hvis udlændingen ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter stk. 1.
Stk. 3. I tilfælde omfattet af stk. 2, hvor risikoen for dødsstraf eller for at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. En ansøgning som nævnt i 1. pkt. anses også som en ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 kan nægtes, hvis udlændingen allerede har opnået beskyttelse i et andet land, eller hvis udlændingen har nær tilknytning til et andet land, hvor udlændingen må antages at kunne opnå beskyttelse. Afgørelse efter 1. pkt. kan træffes, uanset om udlændingen er omfattet af stk. 1-3.

§8  
Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge eller lignende international aftale, og som er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, jf. § 7, stk. 1.
Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, jf. § 7, stk. 2.
Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1, og som må antages at ville opfylde grundprincipperne for at opnå opholdstilladelse efter en af udlændingelovens bestemmelser, såfremt de var indrejst i Danmark som asylansøgere.
Stk. 4. Ved udvælgelsen af udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 1-3, skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation. Der skal dog endvidere lægges vægt på hensynet til folkesundheden, medmindre helt særlige grunde taler derimod.
Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1-3 skal, medmindre særlige grunde taler derimod, betinges af, at udlændingen medvirker til en særlig sundhedsundersøgelse og giver samtykke til, at helbredsoplysningerne videregives til Udlændingestyrelsen og til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvortil udlændingen visiteres, samt underskriver en erklæring vedrørende vilkår for genbosætning i Danmark.
Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren bestemmer antal og den overordnede fordeling af de udlændinge, der skal gives opholdstilladelse efter stk. 1-3.

Der er en række undtagelser fra de grundlæggende betingelser.

Har man fast bopæl i Danmark i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, har man ret til folkepension, selv om man ikke er danske statsborgere.  
Mindst 5 år af bopælstiden skal ligge umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

Man kan også blive undtaget,  
hvis man med et dansk statsborgerskab, har nået folkepensionsalderen, kan man modtage folkepensionen i udlandet, hvis man har haft bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

40 års ophold i Danmark er som hovedregel hvor man har boet i Danmark i mindst 40 år for at få fuld dansk folkepension.